Taraflar
a. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ. Bundan böyle "IMO Mobil" olarak anılacaktır.
b. IMO Yönetim Paneli kullanıcısı. Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu IMO Mobil uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, IMO Mobil tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. 
Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 
IMO Mobil'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
b. Üye, IMO Mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, 
başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 
Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
c. IMO Mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. 
Bu görüş ve düşüncelerin IMO Mobil ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. 
IMO Mobil'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle 
üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
d. IMO Mobil, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 
Üye, IMO Mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden IMO Mobil'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
e. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. 
Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, 
IMO Mobil'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. 
Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, IMO Mobil'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma 
hakkı saklıdır. 
g. IMO Mobil mobil uygulaması yazılım ve tasarımı IMO Mobil mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, 
bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, 
iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
h. IMO Mobil tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan 
İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir. 
i. IMO Mobil, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. 
Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
Üyenin yeni sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde feshetme hakkı saklıdır. 
j. IMO Mobil, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajları ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları 
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme mesajlarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa 
mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 
Üye e-posta ve/veya kısa mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Ayarlar” ekranından gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 
k. IMO Mobil, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi 
ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye 
ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 
Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen bilgiler kullanıcıya aittir. 

l. IMO Mobil, uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. IMO Mobil, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir 
sorumluluk taşımamaktadır.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya IMO Mobil tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 
IMO Mobil üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. 
İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.